Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 13 februari 2010

HERON en de Oostelijke randweg in Pijnacker

Nootdorp – In de afgelopen twee weken is de uitplaatsing van de autodemontagebedrijven uit de Binckhorst (Den Haag) naar het bedrijvenpark HERON in Nootdorp tot een oplossingrichting gekomen. Provincie Zuid-Holland heeft officieel gereageerd op de voorwaarden die de gemeente Pijnacker-Nootdorp hieraan stelt. D66 heeft hierover reeds een persbericht naar buiten gebracht.

Met deze oplossingsrichting wordt de aanwijzingsprocedure door de provincie gestaakt en krijgt de gemeente de regie weer terug over hoe het bedrijvenpark HERON te ontwikkelen. De gemeente kan vervolgens werken aan strikte voorwaarden voor de plaatsing van deze autodemontagebedrijven binnen haar gemeentegrenzen.

 
D66 is van mening dat er alles aan gedaan moet worden om de overlast voor de omgeving tot een minimum te beperken. Wanneer op Heron autodemontagebedrijven komen zullen er veel vrachtwagens heen en weer rijden met autowrakken en onderdelen. Daarnaast zullen andere bedrijven die op Heron gevestigd zijn voor veel extra verkeer zorgen. Het zal dus veel drukker worden op de wegen in dit deel van Nootdorp. 

Aangezien er nu ook al problemen zijn met de doorstroming van het wegverkeer zullen de provincie en de gemeente met een goed plan moeten komen om het verkeer in goede banen te leiden. Bijvoorbeeld door een goede aansluiting op de A12, zodat het vrachtverkeer niet allemaal op de normale wegen hoeft te rijden. Ook moet er rekening gehouden worden met de veiligheid van de fietsers op de wegen rondom het bedrijvenpark. De gemeente zou in de onderhandelingen met de provincie ook kunnen inzetten op de realisatie van de langverwachte fietstunnel bij het Randstadrailstation Nootdorp.

Voor wat betreft het bedrijvenpark zelf is D66 groot voorstander van een goede inpassing van de bedrijven op dit bedrijvenpark. Dit betekent concreet dat er maatregelen genomen moeten worden zodat de omwonenden geen zicht hebben op de autowrakken of lelijke bedrijventerreinen en dat zo spoedig mogelijk gestart wordt met een ecologisch onderzoek ten behoeve van die gewenste ecologische inpassing. Hierbij moet gedacht worden aan de toepassing van materialen die minder milieubelastend zijn en de aanleg van groenstroken voor het invangen van fijnstof uit uitlaatgassen. Hiermee kan de overlast naar de omgeving worden beperkt.

In haar brief aan de gemeenteraad heeft de provincie eveneens een reactie gegeven op de voorwaarde van de gemeente aan de provincie om medewerking te verlenen aan het realiseren  van de Oostelijke randweg in Pijnacker (binnen 5 jaar). De provincie heeft aangegeven hieraan invulling te willen geven. Indien goed ingevuld kan dit beschouwd worden als goed nieuws voor de ondernemers en bewoners in Pijnacker!

D66 is voorstander van het aanleggen van de Oostelijke randweg, met een aansluiting op de N470. Uitgangspunt zou hierbij moeten zijn dat deze weg, net als de N470, duurzaam wordt ontworpen en aangelegd. In het programma van eisen dient opgenomen te worden dat de Oostelijke randweg duurzaam gebouwd wordt en een betere milieuprestatie heeft dan een “traditionele” weg.

D66 stelt voor de weg ecologisch in te passen. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door de weg  verdiept aan te leggen. Voor de verbetering van de milieuprestatie kan worden gedacht aan de toepassing van materialen die minder milieubelastend zijn en de aanleg van groenstroken voor het invangen van fijnstof uit uitlaatgassen. Hiermee kan de overlast naar de omgeving worden beperkt.