Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 6 november 2010

Algemene beschouwingen 2010

Balans tussen een duurzame begroting en een duurzame leefomgeving

Voor ons ligt de meerjarenbegroting over de periode 2011 tot en met 2014. In het bestuurlijk akkoord is afgesproken dat de begroting voor 2011 sluitend zou worden gemaakt door middel van zogenaamde beleidsarme maatregelen. Een puur technische exercitie zonder politieke afwegingen dus.

Daarnaast is er in het bestuurlijk akkoord voor de komende jaren tot en met 2014 een aanzienlijke bezuinigingsopdracht opgenomen. Echter deze is nog niet verwerkt in de huidige begroting. Een maatschappelijke discussie en aansluitend een politieke discussie moeten in het voorjaar van 2011 leiden tot de benodigde maatregelen voor een meerjaren begroting die netjes sluit.

Kortom er is op dit moment eigenlijk geen reden tot een beschouwing op de huidige meerjarenbegroting. Toch wil de fractie van D66 van de gelegenheid gebruik maken om haar visie op de komende raadsperiode met u te delen.

D66 gaat uit van een degelijke begrotingspolitiek, waaraan wat D66 betreft bredere hervormingen ten grondslag liggen.

Uitgangspunten zijn:
– een kleinere overheid en meer ruimte voor de inwoners,
– een woningmarkt die beter aansluit op de behoeften van de inwoners,
– minder regelgeving voor bedrijven.

Duurzaam is voortbestaan
D66 is voor zowel een duurzame begroting als een duurzame leefomgeving.

Duurzaam in de zin van dat beide zijn ingericht met het oog op de toekomst.
Dit betekent voor de fractie van D66 concreet dat we de financiële rekeningen niet mogen doorschuiven naar toekomstige generaties, maar tenminste net zo belangrijk daarbij is dat we de toekomstige generaties ook niet mogen opzadelen met een sociale en maatschappelijke schuld waarvan de gevolgen net zo erg zullen zijn. Het is niet voor niets dat het eerste thema van het bestuurlijk uitvoeringsplan gaat over een energieneutraal Pijnacker-Nootdorp. Energieneutraal is wat D66 betreft geen keuze, maar een vanzelfsprekendheid.

De voorgenomen bezuinigingen van de landelijke regering en het gedaalde optimisme rond de woningbouwproductie leiden hoe dan ook tot bezuinigingen op onze gemeentelijke begroting. Sommigen beweren dat de hoogte van de landelijke bezuinigingen voor de gemeente zal meevallen, anderen beweren dat dat nog heel onzeker is. Zeker is dat de gemeente van het rijk minder geld krijgt en dat er meer taken naar de gemeente worden doorgeschoven. Meer taken, met minder geld dus.

Nog onzeker is of de beoogde zes miljoen aan bezuinigingen, waarvan in het bestuurlijk akkoord werd uitgegaan, voldoende zal zijn voor een duurzame meerjarenbegroting. Laat er geen twijfel over bestaan dat D66 vindt dat wat moet dat moet, maar daarbij dient wel een juiste afweging te worden gemaakt tussen wat daadwerkelijk nu moet en wat nog niet nodig is. Een realistische balans tussen duurzaam financieel en duurzaam maatschappelijk beleid. Balans tussen een duurzame begroting en een duurzame leefomgeving.

Regisseer op hoofdlijnen
'Verbeter de wereld, begin bij jezelf'. Wat D66 betreft geldt dit ook voor de bezuinigingen en daaraan gekoppelde hervormingen. D66 is voorstander van minder taken voor de gemeente en minder regelgeving. Daarnaast vindt D66 dat de gemeenteraad meer samen moet optrekken met de inwoners van onze gemeente als het gaat om het stellen van kaders, het vormen van een mening en het nemen van besluiten. Er moeten vormen gevonden worden waarbij de leden van de gemeenteraad regelmatig met de inwoners, maar met name de belangengroepen en platforms in gesprek gaan. Een voorbeeld daarvan is terug te vinden in een ambitieus plan rond het besluitvormingstraject over de komende bezuinigingen. Verder werkt D66 actief mee aan een nieuwe werkwijze voor de gemeenteraad, waarbij communicatie met de inwoners van onze gemeente centraal staat.

D66 is verheugd in het bestuurlijk uitvoeringsplan te zien dat er voor 2011 een herziening van de standaardregels en een evaluatie van het welstandbeleid is opgenomen. Wat D66 betreft resulteert dit in een afname van de regeldruk en bemoeienis door de gemeente.

Kansen op de woningmarkt
De veranderde omstandigheden in de woningmarkt vragen een nieuwe visie op bouwen en wonen. De normen en uitgangspunten die tot voor kort vanzelfsprekend leken, moeten opnieuw tegen het licht worden gehouden. D66 is voor een integrale visie met betrekking tot de grondexploitaties in plaats van iedere individuele grondexploitatie afzonderlijk te beoordelen.

D66 is van mening dat het ontwikkelen van nieuwe woningbouwlocaties niet langer als vanzelfsprekend moet worden beschouwd. Er moet nog meer uitgegaan worden van de vraag vanuit de markt, waarbij de behoefte van onze eigen inwoners een belangrijke plaats dient in te nemen. Vooruitlopend hierop pleit D66 voor duurzame oplossingen als levensloopbestendig bouwen, meer goedkope koopwoningen voor starters en meer huurwoningen in het midden en hoge segment voor ouderen.
Voorgenomen investeringen in nieuwe en ook bestaande wijken moeten opnieuw worden bekeken in het licht van de huidige economische omstandigheden. Dit mag overigens niet leiden tot achterstanden, die in de toekomst leiden tot alleen maar meer uitgaven. Een duurzame leefomgeving dus.

Kansen voor ondernemers
Als het gaat om de lokale economie ziet D66 graag dat er nog in 2011 concreet aandacht wordt geschonken aan het vestigingsklimaat voor ondernemers. Het is in het verleden te vaak gebeurd dat ondernemers uitwijken naar een andere gemeente, omdat er in onze gemeente geen geschikte vestigingsplaats is. Dit eist een betere afstemming tussen vraag en aanbod, haast is daarbij geboden. Verder is D66 van mening dat de gemeente zich meer moet verplaatsen in de problematiek, zoals deze door de ondernemer wordt ervaren. "Dat hoort nu eenmaal bij het ondernemersrisico", kan niet langer meer het antwoord zijn vanuit de gemeente.

D66 is enthousiast over de initiatieven die door de lokale ondernemers zijn genomen op het gebied van duurzaamheid. Met name de voortrekkersrol in de glastuinbouw. Dit is een goede basis voor een energieneutrale gemeente.

De problematiek rond de mobiliteit in onze gemeente ervaart inmiddels iedere inwoner. D66 ondersteunt de maatregelen zoals deze zijn opgenomen in de bestuurlijke agenda. Prioriteiten liggen bij de aanleg van met name de Tuindersweg. Verder is de aanleg van de Komkommerweg hard nodig, echter dit kan niet zonder de medewerking en financiële steun van andere belangenpartijen, zoals de glastuinbouwbedrijven.

D66 roept het college op om nog meer aandacht te schenken aan de overlast voor automobilisten en de waarborging van de veiligheid voor kwetsbare weggebruikers.

Onze gemeente is door middel van de RandstadRail op een uitstekende wijze verbonden met de grote steden. Echter de inrichting rond de stations Nootdorp en Pijnacker Centrum laat te wensen over. In Nootdorp is eindelijk begonnen met de aanleg van het stationsterrein. Voor Pijnacker Centrum geldt dat D66 zich niet kan vinden in de huidige plannen, een appartementengebouw en een rijtje huizen. D66 is voor een meer levendige inrichting van dit terrein, waarbij het huidige stationsgebouw blijft behouden als centraal punt. Samenwerking tussen de projectontwikkelaar, maatschappelijke organisaties en de gemeente is hierbij een must. D66 vindt het een goede zaak dat een meerderheid van de Raad de motie hiervoor heeft gesteund en wij doen dan ook een beroep op de creativiteit van de wethouder en projectontwikkelaar om tot een goede oplossing te komen.

Kansen voor recreatie en groen
Pijnacker-Nootdorp begint steeds meer een groene en recreatieve functie te krijgen voor de regio. D66 vindt het belangrijk dat er een goede aansluiting wordt gevonden met de andere groengebieden, zoals Midden-Delfland en het Groene Hart. D66 verheugt zich op de herinrichting van met name de Zuidpolder van Delfgauw tot een uniek Veenweide gebied, waar voldoende gelegenheid is om te recreëren en van de natuur te genieten. Kleinschalige bedrijvigheid gericht op recreatie en toerisme moet in de groene gebieden mogelijk blijven, mits op een passende wijze vormgegeven. Overigens is D66 wel van mening dat het niet altijd de taak is van de gemeente zelf om dergelijke gebieden te beheren en onderhouden.

Ontwikkel talenten
Goed onderwijs is de basis van onze kenniseconomie. D66 gaat uit van de eigen kracht van mensen. Dit betekent dus dat iedere individuele burger recht heeft op goed en bereikbaar onderwijs en daarbij de plicht en verantwoordelijkheid heeft hiervan optimaal gebruik te maken. Dit geldt wat D66 betreft ook voor het jeugd- en jongerenwerk. Het is te makkelijk om alleen maar naar de gemeente te wijzen. Van onze inwoners, jong en oud, mag een serieuze inspanning worden verwacht om ook de jeugd naar behoren te laten functioneren in onze gemeente.
D66 vindt dat het concept 'brede school', zoals dat in Pijnacker-Noord is uitgevoerd, goed geëvalueerd moet worden.
De zogenaamde 'open school' als vernieuwd concept moet als doelstelling hebben optimaal aan te sluiten bij de behoeften in de wijk als integraal onderdeel van het wijkgericht werken. D66 is voorstander van het werken met de zogenaamde combinatiefunctionaris als intermediair en verbinder tussen scholen, naschoolse opvang en bijvoorbeeld sportverenigingen. Het wijkgericht werken als nieuwe hoeksteen van de samenleving. Of beter gezegd als fundament van een duurzame leefomgeving.

Als het gaat om welzijn, zorg en sport dan hanteert D66 ook als uitgangspunt dat wat mensen zelf kunnen moet de gemeente niet voor ze gaan doen. Het ontwikkelen en onderhouden van sportvoorzieningen moet gebeuren in nauwe samenwerking met de gebruikers. Initiatief moet worden beloond, niets is vanzelfsprekend.

Goede zorg moet voor iedereen beschikbaar zijn, maar ook hier geldt dat vraag leidend moet zijn boven aanbod. Dit moet de gemeente uitstralen in een duidelijke visie op het WMO beleid, uitgaande van de eigen kracht van mensen. De gemeente dient uit te gaan van wat mensen zelf kunnen en hen te ondersteunen daar waar dat echt nodig is. D66 is voorstander van werken met persoonsgebonden budgetten en vindt dat de gemeente mantelzorgers moet ondersteunen.

Balans tussen een duurzame begroting en een duurzame leefomgeving

Voor D66 houdt dit in:
– een duurzaam financieel evenwichtig beleid;
– een duurzaam ingerichte leefomgeving;

maar ook:
– minder regels, herziening standaard regels en welstandbeleid;
– wijkgericht werken als hoeksteen van de samenleving;
– energieneutraal is geen keuze, maar een vanzelfsprekendheid;
– een gemeente die luistert naar haar inwoners;
– ruimte voor natuur en recreatie in de buitengebieden.