Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 11 december 2016

D66: eigen bijdrage WMO halveren en meer geld naar ontmoetingscentra SWOP

In de gemeenteraadsvergadering van 8 november jl. besprak de raad de programmabegroting voor de jaren 2017 tot en met 2020. Voorstellen van D66 om de eigen bijdrage voor WMO-voozieningen te halveren en meer geld te besteden aan de ontmoetingscentra van SWOP werden unaniem door de raad aangenomen.

Met deze programmabegroting heeft de raad besloten waar het geld van de gemeente de komende jaren aan wordt besteed. Gelukkig hoeft de gemeente voorlopig niet te bezuinigen, er is er voldoende geld beschikbaar om alle taken uit te voeren. De afgelopen jaren bleef er zelfs geld over, vooral de kosten voor de WMO vielen lager uit dan gedacht. Dit bleek ook al uit de antwoorden op vragen die D66, PvdA en VVD eerder hadden gesteld aan het college. Reden voor D66 om tijdens de begrotingsbehandeling voor te stellende eigen bijdrage voor een groot aantal WMO voorzieningen, zoals dagbesteding en persoonlijke verzorging met ingang van 2017 te halveren. En in het voorjaar van 2017 te bekijken of ook de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp kan worden verlaagd.

Daarnaast diende D66 voorstellen in om de jaarlijkse subsidie voor de welzijnsorganisatie SWOP te verhogen met € 100.000. Hierdoor kunnen de diverse dienstencentra, Schakelaer, De Kiezel, het dienstencentrum in Keijzershof en op verschillende locaties in Nootdorp hun activiteiten blijven voortzetten en zelfs uitbreiden. Dit wordt in de ogen van D66 in de toekomst steeds belangrijker omdat oudere mensen langer thuis blijven wonen. Hierdoor zal meer een beroep worden gedaan op de SWOP voor informele zorg, welzijnsvoorzieningen en ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers.

De voorstellen van D66 werden door de raad unaniem aangenomen. Dat gold ook voor het voorstel om tijdens de zogenaamde keukentafelgesprekken meer aandacht te besteden aan de mogelijkheden van zorg op maat, bijvoorbeeld in de vorm van een Persoonsgebonden Budget (PGB) en voor de cliënt uit te rekenen wat hij of zij aan eigen bijdrage zelf moet bijleggen. Dat laatste wordt vanaf volgend jaar dus een stuk minder.