Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 27 april 2017

De gemeenteraad in de eerste vier maanden van 2017

Hierbij een overzicht van de meest in het oog springende onderwerpen die in de eerste vier maanden van dit jaar in de raad zijn behandeld. Het ging o.a. over het zwembad, de nieuwe wijk Tuindershof, geen sportnota en gescheiden afvalinzameling in Emerald. Daarnaast heeft de fractie van D66 de afgelopen maanden drie amendementen en een motie geschreven en ingediend.

Zwembad in januari

In januari kwam het college mat een uitgewerkt voorstel voor het zwembad. Het was o.a. op verzoek van D66 dat het college het resultaat van de onderhandelingen met Sportfondsen Nederland over de overdracht aan de raad presenteerde.

In het kort komt het erop neer dat de gemeente de exploitatie van het zwembad overdraagt aan Sportfondsen Nederland. De gemeente heeft een aantal eisen gesteld, waaraan Sportfondsen moet voldoen. Daar staat tegenover dat de gemeente jaarlijks een bedrag bijlegt om de exploitatie van het zwembad rond te krijgen.

Uiteindelijk ging onze fractie akkoord met het voorstel.

Ideeën voor nieuwe wijk Tuindershof in februari

In februari presenteerde Jaap van Staalduine een voorstel aan de raad over de nieuw te ontwikkelen woonwijk Tuindershof in Pijnacker. Deze wijk zal naast de wijk Keyzershof aan beide zijden van de Tuindersweg worden gebouwd. In het eerste voorstel vroeg het college aan de raad in te stemmen met het initiatief om een idee, gebiedsvisie te ontwikkelen voor de nieuwe wijk en akkoord te gaan met de door het college voorgelegde uitgangspunten voor deze gebiedsvisie. Een aantal belangrijke uitgangspunten voor D66 zijn dat er voldoende variatie in woningen moet komen, voor verschillende doelgroepen. Ook heel belangrijk vinden wij dat er energieneutraal wordt gebouwd, rekening houden met zonnepanelen op het dak en geen gebruik meer van aardgas, maar van alternatieve warmtebronnen.

Geen sportnota in maart

In maart stond de langverwachte sportnota op de agenda. Het college kwam echter niet met een sportnota, maar met een sportagenda. Een soort van uitgebreide inventarisatie van wat er moet gebeuren of had moeten gebeuren met betrekking tot het sportbeleid in onze gemeente. Zowel een inspreker namens de Sportraad Pijnacker-Nootdorp als de gemeenteraad vonden het stuk te mager voor behandeling. Het was wethouder Minderhout die namens het college het stuk weer terugnam en beloofde nog voor de zomer met een beter voorstel te komen.

Vanuit de fractie van D66 werd de wethouder op het hart gedrukt nog eens goed te kijken naar de afspraken die in de laatste twee programmabegrotingen zijn opgenomen over de nota sport en bewegen. Wordt vervolgd dus.

Bewonersinitiatief afvalinzameling in Emerald

In april presenteerde de bewoners van de wijk Emerald, Delfgauw hun plan dat zij samen met de gemeente en Avalex hebben gemaakt voor het beter gescheiden ophalen van huisvuil. Het college had het plan inmiddels overgenomen en ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. In het plan worden de huishoudens niet voorzien van drie containers maar worden de reeds bestaande afvalinzamelpunten in de wijk benut. Het plan was met hulp van Avalex inhoudelijk en financieel goed onderbouwd en kan rekenen op een groot draagvlak onder de inwoners van Emerald. Onze eigen wethouder Jaap van Staalduine heeft zelf samen met een grote klankbordgroep van bewoners de weerstand tegen ‘omgekeerd inzamelen’ weten om te buigen naar ‘SamenDoen!’. Terecht ging de hele raad akkoord met het plan als hamerstuk en gingen de complimenten naar de groep bewoners die hier hard aan had gewerkt.

Moties en Amandementen ingediend door D66

In de eerste vier maanden van 2017 heeft de fractie van D66 zelf drie amendementen en een motie geschreven en ingediend. Ze werden allemaal door de raad aangenomen. Daarnaast was D66 mede-indiener van meerdere amendementen en moties.

Amendement buurtbus

Samen met een groot aantal andere fracties diende Jaap Koole een amendement in bij de zienswijze op de aanbesteding van openbaar busvervoer door de regio Rotterdam-Den Haag. Het besluit betrof om een goede onderbouwing en pleidooi op te nemen voor het voortbestaan van de Buurtbus, op te nemen in een brief in reactie op de aanbesteding. Het amendement werd in de gemeenteraadsvergadering van januari unaniem aangenomen.

Amendement Avalex

In januari diende Peter Hennevanger, mede namens een groot aantal fracties een tekstvoorstel in voor de zienswijze op de gewijzigde begroting 2017 van Avalex. De strekking van het amendement is dat de gemeente Pijnacker-Nootdorp als mede-eigenaar van het gemeenschappelijke huisvuilophaalbedrijf om nog eens duidelijk aandacht te vragen voor de financiële positie en interne organisatie van Avalex. Het amendement werd met 22 stemmen voor en vijf tegen, aangenomen.

Amendement ontwikkeling Ruyven-Noord

In de vergadering van april is een amendement van D66, mede namens vele andere fracties voor de (her)inrichting van de polder Ruyven-Noord unaniem door de raad aangenomen. In het raadsbesluit is besloten dat bij de (her)inrichting van deze polder er ruimte is voor kleinschalige economische activiteiten op voorwaarde dat deze de natuurwaarden en het open weidelandschap niet verstoren.

Motie ontwikkelopdracht netwerkpartijen informele zorg.

In de motie, ingediend door Sylvia Markerink wordt het college aangespoord de eerdere motie over welzijnsvoorzieningen in de kernen.

Pijnacker, Delfgauw en Nootdorp nog voor de zomer uit te voeren. In de motie wordt onder andere gevraagd naar de wijze waarop de samenwerking tussen de welzijnsorganisaties en de gemeente en de bijbehorende financiering vorm gaat krijgen. De motie is met 23 stemmen voor en vier tegen aangenomen.

Daarbij was de fractie van D66 mede-indiener van een groot aantal andere moties, waaronder twee moties die in maart unaniem zijn aangenomen over de oprichting van een Adviesraad Sociaal Domein.