Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 2 juli 2017

D66 voor vrijwilligers, verenigingen, burgerinitiatief en lastenverlichting bij kadernota

Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering van juni is de kadernota behandeld. Gedurende deze vergadering kunnen de diverse fracties hun wensen indienen. Het college zal deze wensen dan in de programmabegroting voor 2018 e.v. verwerken, mits een meerderheid van de raad akkoord is.

In de voorstellen van het college is al een lastenvermindering van een half miljoen opgenomen, naar aanleiding van eerdere verzoeken vanuit de raad. Het betreft onder andere verlaging van de OZB en halvering van de eigen bijdrage van een groot aantal WMO-voorzieningen. Dit laatste op initiatief van D66. De welzijnsorganisaties zoals SWOP, de bibliotheek en jeugd- en jongerenwerk krijgen samen een bedrag van 2 ton per jaar extra voor activiteiten in de wijken. Ook dit was een eerdere wens van D66.

Op verzoek van de fractie zegde het college toe om verenigingen en scholen meer te faciliteren en belonen bij het scheiden van hun eigen afval en met het inzamelen van waardevolle afvalstromen, zoals elektrische apparaten, textiel, frituurvet e.d. Ook beloofde het college aan de fractie van D66 haar best te doen invulling te geven aan een burgerinitiatief van de kinderen Dean, Gio en Raf met het verzoek om op het tijdelijke grasveld naast het gemeentekantoor doeltjes te plaatsen en een prullenbak voor de hondenuitwerpselen.

D66 diende een motie in voor gemeentelijk beleid voor het verruimen van de mogelijkheid voor het kosteloos of tegen een lager tarief verstekken van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers. Mede naar aanleiding van een document van Het Bureau Vrijwilligerswerk over nut en noodzaak van VOG’s voor vrijwilligers, getiteld: ‘Verklaring omtrent gedrag (VOG) en de vrijwilliger’. De motie werd raadsbreed gesteund.

In de kadernota staat voor 2018 een investering opgenomen voor een nieuw aan te leggen voetbalveld op sportpark de Groene Wijdte. De beide voetbalverenigingen willen liever dat voor dit geld een bestaand grasveld wordt omgebouwd tot kunstgrasveld. De fractie van D66 heeft een motie ingediend waarin het college wordt verzocht hierover in gesprek te gaan met de verenigingen en bij de begroting met een aangepast investeringsplan te komen. De motie werd door alle fracties, behalve Gemeentebelangen aangenomen.

Dit was de laatste kadernota van deze raadsperiode. Een bijzondere raadsperiode, want gebaseerd op het raadsbrede programma SamenDoen! met raadsfracties die niet werken vanuit een coalitie-oppositie verhouding, maar ieder voor zich voor elk besluit een eigen afweging maken. Wat betreft D66 een prima werkwijze waarin zowel raad als college alle ruimte hebben om hun eigen rol in het democratische bestuur van onze gemeente te vervullen.