Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 3 juli 2017

Geen VMBO in de kern van Nootdorp, een gemiste kans

Op 27 juni 2017 heeft de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp zich uitgesproken tegen de komst van een VMBO school in het centrum van Nootdorp. Hiermee kwam een eind aan een lang en moeizaam traject.

Teleurstellend want een VMBO school zou een aanwinst zijn in onze gemeente. Door het realiseren van een VMBO school wordt een betere spreiding van het VMBO onderwijs gerealiseerd. Het kan in onze gemeente de kloof tussen onderwijs en lokale ondernemers verkleinen. Met de toenemende krapte op de arbeidsmarkt zien wij hierin een groot belang voor de ondernemers binnen onze gemeente. Hoe heeft het zo ver kunnen komen?

In het raadsakkoord dat alle partijen met uitzondering van Trots hebben getekend staat dat wij een beroepsopleiding of vakschool in onze gemeente willen realiseren. Het College is hiermee aan de slag gegaan. In eerste instantie door zich te richten op een vakschool. Zij deed een beroep op bedrijfsleven en scholen om initiatief te nemen tot het realiseren van een school.

De handschoen is opgepakt door Lucas onderwijs. Samen met de gemeente heeft Lucas onderwijs een plan ontwikkeld om een VMBO school in de kern van Nootdorp te realiseren. Zij heeft een modern plan uitgewerkt dat een aantrekkingskracht kan hebben op de regio. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de licentie van het Montaigne. De school wordt een nevenvestiging van het Montaigne. Om die reden moet een locatie gevonden worden binnen een straal van drie kilometer van het Montaigne.

Gedurende het traject heeft het college een aantal tussenstappen aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. Alhoewel de raad steeds bij meerderheid de stappen goedkeurde ontstond bij verschillende raadsfracties steeds meer twijfel over de plannen.

Op 30 maart 2017 heeft de gemeenteraad bijna unaniem uitgesproken samen met het Lucas onderwijs een VMBO school in de kern van Nootdorp te willen realiseren. In dat raadsbesluit zijn ook de criteria voor de locatie opgenomen. Op basis van de criteria is het College aan de slag gegaan. Vier locaties zijn in een matrix getoetst. Een van de locaties, de voormalig brandweerkazerne/de klauterbeer lijkt aan alle criteria te voldoen.

Op informatieavonden geven omwonenden aan dat zij vrezen voor overlast van de school en geven zij aan dat de omgeving niet verkeersveilig is.

D66 heeft de verbinding gelegd tussen het realiseren van de VMBO school en de uitgangspunten van het raadsprogramma ‘Samen doen’. Zij heeft in de raadsvergadering van 27 juni 2017 aangegeven twee voorwaarden te stellen bij deze locatie:

  1. Er moet een verkeersplan ontwikkeld worden op grond waarvan de verkeersveiligheid wordt gegarandeerd. Dit verkeersplan moet samen met omwonende, winkeliers en alle belanghebbenden ontwikkeld worden
  2. Er moet een preventieplan door de school en de gemeente ontwikkeld worden, ook samen met alle belanghebbende op grond waarvan de overlast tot een minimum zal worden beperkt.

Met beide plannen moet de gemeenteraad akkoord gaan voordat een voorontwerpbestemmingsplan in procedure kan worden gebracht. In een amendement met CDA en CU/SGP heeft D66 dit aan de gemeenteraad voorgesteld. Hoewel daarmee alle bezwaren bij de locatie naar ons oordeel zijn ondervangen hebben de overige fracties tegen ons amendement gestemd. Hiermee kon een voor ons belangrijke tussenstap niet worden genomen en werd duidelijk dat er geen meerderheid meer in de raad was, die akkoord wilde gaan met het voorstel van het college. Uiteindelijk besloot de raad dus unaniem om niet akkoord te gaan met collegevoorstel. Een gemiste kans, want het is niet waarschijnlijk dat op korte termijn een ander schoolbestuur met een dergelijk initiatief zal aankloppen bij onze gemeente.