Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 29 september 2017

Gemeenteraad legt verklaring af over naleving Hoofdlijnenakkoord Samen Doen

In de besluitvormende vergadering van 28 september heeft de vice-voorzitter van de gemeenteraad, Hanneke van de Gevel, een verklaring afgelegd over de gekozen handelswijze en de uitlatingen van de fractie van Gemeentebelangen in de afgelopen week. Zij sprak deze verklaring uit namens de fracties van VVD, CDA, Pvda, ChristenUnie/SGP, GroenLinks, Partij vd Dieren, Eerlijk Alternatief en D66.

Verklaring
Namens alle fracties die het hoofdlijnenakkoord ‘samen doen’ 3,5 jaar geleden hebben getekend met uitzondering van de fractie van Gemeentebelangen leg ik deze verklaring af.

In het Hoofdlijnenakkoord hebben we afgesproken dat we een open houding hebben naar elkaar en een communicatieve opstelling. We wilden daarmee de voorspelbaarheid in het politieke proces vergroten. We hebben daarin ook afgesproken dat er een aanspreekcultuur is vanuit dienend leiderschap. De raad en het college spannen zich samen in voor de gemeenschap. Wethouders zijn niet gebonden aan hun partijstandpunt maar aan het akkoord. Raadsleden en collegeleden spreken elkaar aan.

Er staat in dat akkoord letterlijk “Gaat goed, tenzij… De politieke geschiedenis leert dat spanningen kunnen ontstaan die een wissel trekken op de samenwerking en de bestuurbaarheid van de gemeente. Daar hoort bij dat we van inhoudelijke verschillen geen vertrouwenskwesties maken. Problemen kunnen ontstaan rond het functioneren van een wethouder, bij integriteitsvragen of het niet goed informeren van de raad. Als de-escalatieprocedure spreken we dat raadsleden en wethouders in dergelijke situaties eerst in gesprek gaan met de burgemeester en de vicevoorzitter van de raad. Zij fungeren als procesbegeleiders voor de stijlverandering in het functioneren van het bestuur.”

Omdat de sportraad op 11 september in een brief aangaf niet meer in gesprek te willen gaan over de sportnota heeft de meerderheid van de raad verzocht om de portefeuille sport op de 14e september bij een andere wethouder neer te leggen. In het ‘samen doen’-akkoord hebben we namelijk ook afgesproken dat inbreng van inwoners belangrijk is.

De wethouder aanvaardde de portefeuillewissel.

Als nestor van de raad heb ik namens alle fracties van ‘Samen Doen’ gemeend om met de fractievoorzitter van Gemeente Belangen in gesprek te gaan omdat wij voelden dat de communicatie en samenwerking niet goed liep. Ik heb mevrouw Mantjes op 21 september, rond kwart voor vijf, overdag telefonisch gesproken omdat ik mij zorgde maakte over de verstandhouding tussen Gemeente Belangen en de overige partijen. Zij aanvaardde het gesprek in het kader van het ‘samen doen’-akkoord. In de avond gaf ik via de Whats App aan dat het waarschijnlijk maandag de 25e wordt om met een aantal fractievoorzitters in gesprek te gaan. Mevrouw Mantjes bedankte mij nog voor de inspanningen.

Op 22 september om 16.56 uur verschijnt er echter een hele lange publicatie onder de noemer “verkiezingskoorts steekt de kop op” op Telstar Online vanuit de fractie Gemeente Belangen. Dit stuk is diezelfde vrijdag ingezonden. Dit bevreemdde mij omdat wij immers een afspraak hadden staan.

De fractie Gemeente Belangen vond het een keiharde beschadigingsactie richting de wethouder die waarschijnlijk aangevallen werd, omdat het een lokale partij betreft aldus fractievoorzitter Mantjes. Zij halen in het stuk ook het optreden van de D66-wethouder aan en hekelen het vechtgedrag in de raad. Een aantal partijen voelde dit als een dolk in de rug.

Ondanks de publicatie gaat het gesprek op 25 september door. Tijdens het hele gesprek lopen sommige emoties hoog op, maar desondanks komen wij tot een aantal afspraken. Mevrouw Mantjes gaat wethouder Minderhoud aanspreken op het functioneren (dus kennis, kunde en gedrag) en zij overweegt om het stuk op Telstar Online in te trekken, te rectificeren in een debat of op hetzelfde forum. Zij gaat dit bespreken in haar fractie.

Aansluitend hebben een aantal fracties vergadering, waaronder Gemeente Belangen. Ik vraag haar diezelfde avond, dus 25 september, om 23.00 uur wat de reactie is vanuit haar fractie waarop zij de volgende ochtend een reactie stuurt of ik haast heb. Ik geef aan dat het haast heeft omdat het bij een aantal partijen gevoelig ligt. Ik krijg daarna geen enkele reactie meer.

Op 26 september bel ik haar en krijg de voicemail. Mevrouw Mantjes reageert altijd snel op whatsappjes of wanneer ik haar bel.

De volgende dag inmiddels gisteren verscheen er weer een stuk in de papieren Telstar.

Gemeente belangen neemt hierdoor zelf afstand van ons ‘samen doen’-akkoord door alle afspraken te schenden. Hoewel wij de gang van zaken en de door Gemeentebelangen gekozen weg betreuren, nemen wij kennis van, en accepteren wij, het besluit van Gemeentebelangen om niet langer deel te willen uit maken van het raadsbrede akkoord en de samenwerken.