Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 17 maart 2018

D66 antwoordt op de vragen van bewonersvereniging Delfgauw

Afgelopen donderdag 15 maart vond het verkiezingsdebat Delfgauw plaats. Namens D66 Pijnacker-Nootdorp nam lijsttrekker Peter Hennevanger deel aan het debat. Tijdens het debat was beloofd nog uitgebreid antwoorden te geven op alle vragen. Deze antwoorden op de vragen van de bewonersvereniging Delfgauw zijn hieronder te vinden.

Allereerst de vragen die behandeld zijn:

1. Zijn er plannen om leerlingen die speciaal onderwijs nodig hebben vergoeding voor het vervoer naar deze scholen te geven?

Antwoord D66: er is een regeling voor vergoeding van leerlingenvervoer. Uitgangspunt is dat eerst gekeken wordt naar wat ouders zelf kunnen. Vervolgens wordt gekeken naar wat de gemeente kan / moet doen om ouders tegemoet te komen in de reiskosten.

Zie ook de website van de gemeente: https://www.pijnacker-nootdorp.nl/loketten/product/leerlingenvervoer-aanvragen.htm

2. Hoe staan jullie tegenover één gemeente Oostland (Lansingerland – Pijnacker-Nootdorp) i.v.m. de opgave energieneutraal, huisvesting, bedrijventerreinen en tuinbouw?

Antwoord D66: Wij zijn voor samenwerking, daar waar dat nuttig of noodzakelijk is. Zeker met de gemeente Lansingerland als het gaat om zaken met betrekking tot ondernemersklimaat, het groene buitengebied en overlast Rotterdam The Hague Airport. De lokale afdelingen van D66 Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland zijn in 2009 al één afdeling geworden.

3. Al 15 jaar praten we over het aanpakken van de S-bocht. Altijd werd er gezegd eerst de N470 klaar. Die is nu klaar en hoe nu verder?

Antwoord D66: de reconstructie van de Delftsestraatweg en de S-bocht wordt volgens de planning deze raadsperiode opgepakt. D66 vindt het belangrijk dat de bewoners van Delfgauw worden betrokken bij de herinrichting van deze locatie

4. Welke partij is het groenst in het kader van duurzaam? Hoe wilt u energieneutraal z.s.m. bereiken?

Antwoord D66: D66 heeft in 2010 in het Raadsprogramma een programma voor energie neutrale gemeente geïntroduceerd met daarbij de eerste wethouder energie neutraal. Concreet wordt nog dit jaar op initiatief van D66 door de gemeente de duurzaamheidslening geïntroduceerd om inwoners ook financieel te helpen hun woning energiezuiniger te maken.

5. Willen alle partijen minstens één groot minpunt noemen waar zij – als hoofdoorzaak – bij betrokken zijn geweest?

Antwoord D66: Jammer dat de raad t.t.t. heeft gekozen voor de introductie van een ‘ondernemersfonds’ en de daarmee gepaard gaande algemene OZB-verhoging voor alle bedrijven, sportaccommodaties en instellingen. Er is volgens een beter alternatief dat democratischer en liberaler is, de invoering van een Bedrijven Investeringszone per locatie. D66 en PvdA hebben tegen dit plan gestemd.

6. Kan de gemeente hulpbieden bij bewonersinitiatieven voor het aanleggen van snel internet in de buitengebieden?

Antwoord D66: De gemeente heeft onderzoek laten doen naar de mogelijkheden om de kwaliteit en beschikbaarheid van internet in het buitengebied te verbeteren. Naar aanleiding van dit onderzoek wordt een plan van aanpak gemaakt. Dus er wordt door de gemeente aan gewerkt.

7. 3 jaar en 11 maanden en 20 dagen hoor je helemaal niks over de standpunten van de gemeenteraadsleden. Wat ik in de krant lees ben ik het vaak niet mee eens. Hoe denkt u over een afdwingend referendum over belangrijke zaken?

Antwoord D66: de fractie van D66 (en ook de andere partijen) zijn vier jaar lang in gesprek met de inwoners, ondernemers en organisaties van onze gemeente. Enkele voorbeelden: in november 2016 hebben we, samen met andere partijen, in het kerkelijk centrum van Delfgauw een groot zorgdebat georganiseerd. We zijn in gesprek geweest met bewoners uit Delfgauw over de groene strook langs de Zuideindseweg. De fractie van D66 was in gesprek met de besturen van de basisscholen over de schoolgebouwen. Een aantal keer per jaar gaan wij de straat op om met onze inwoners spontaan in gesprek te gaan op de ‘D66 In gesprek dag’ en regelmatig bezoeken inwoners onze fractie of gaan wij zelf op bezoek. Daarnaast kunnen inwoners initiatieven indienen via het wijkgericht werken.

Tenslotte verwijs ik nog even naar een filmpje op de website van de gemeente over de mogelijkheden van inspraak: “Ik heb een mening” https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=5g0o5G7JOVo

8. Hoe denken jullie een financieel gezonde servicegerichte houding van een zelfstandig Avalex te garanderen?

Antwoord D66: wat ons betreft wordt Avalex zo snel mogelijk een zelfstandige onderneming, los van de gemeente. De gemeente kan dan zelf een keuze maken voor een afvalinzamelbedrijf.

9. 35 jaar geleden heeft de gemeente beloofd dat de bebouwde kom van de Schimmelpenninck van de Oyeweg verboden wordt voor vrachtverkeer als de Komkommerweg er is. Bestaat die belofte nog steeds, zoals het een belofte betaamt?

Antwoord D66: één van de argumenten om de verlengde Komkommerweg aan te leggen was nu juist om het doorgaande vrachtverkeer door de kern Delfgauw te weren. Een verbod voor vrachtverkeer door de bebouwde kom is immers alleen mogelijk als er een reëel alternatief beschikbaar is. Dat alternatief is er binnenkort. Een verbod voor vrachtverkeer is dan ook nu concreet mogelijk geworden.

10. Hoe zit het met #MeToo in de lokale politiek?

Antwoord D66: wij vinden dat ook voor de lokale politiek geldt dat we respectvol met elkaar omgaan. Daar waar gemeenteraadsleden last ondervinden van respectloos gedrag kunnen zij dit melden bij de burgemeester.

En dan nu de resterende vragen uit de pot:

11. De tijdelijke opvang van vluchtelingen was een financieel debacle voor de gemeente. Wie waren hier verantwoordelijk voor en wat is het standpunt bij een volgende keer opvangen van vluchtelingen?

Antwoord D66: wij herkennen ons niet in de conclusie dat dit een financieel debacle was. Er was toentertijd een noodsituatie. Ook onze gemeente heeft voor één week een crisisopvanglocatie beschikbaar gesteld. Een deel van de kosten is vergoed, een deel heeft de gemeente bijgedragen, net als vele andere gemeenten. Bijkomend voordeel is dat de gemeentelijk crisisorganisatie (die iedere gemeente heeft) hierdoor veel praktijkervaring kon opdoen. D66 vindt dat de opvang van vluchtelingen door middel van crisisopvang zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Inmiddels hebben de landelijke opvangcentra weer voldoende capaciteit.

12. Wat is jullie bijdrage aan Delfgauw energieneutraal: welke opties – welke keuzes?

Antwoord D66: D66 heeft in 2010 in het Raadsprogramma een programma voor energie neutrale gemeente geïntroduceerd met daarbij de eerste wethouder energie neutraal. Concreet wordt nog dit jaar op initiatief van D66 door de gemeente de duurzaamheidslening geïntroduceerd om inwoners ook financieel te helpen hun woning energiezuiniger te maken. D66 zet vooral in op maatregelen als energiebesparing, aardwarmte, zonne-energie, aansluiting op de regionale warmterotonde en warmte-koudepompen.

13. Wat betekent uw partij voor de student die ervoor gekozen heeft in Delfgauw te gaan wonen?

Antwoord D66: wij zijn van mening dat een gemengde bevolking bijdraagt aan een goed woonmilieu. D66 vindt het belangrijk dat er voor alle doelgroepen woningen beschikbaar zijn: gezinnen, alleenstaanden, jongeren, senioren, begeleid wonen, betaalbare koop- en huurwoningen en vrije kavels voor inwoners die hun eigen woning willen bouwen en dus ook voor studenten.

14. Als er inbreilocaties komen in Delfgauw kunnen dan de huizen als eerste geoormerkt worden voor Delfgauwenaars?

Antwoord D66: het is in de praktijk al zo dat veel woningen op inbreilocaties in Delfgauw worden bewoond door inwoners uit Delfgauw of elders uit onze gemeente.

15. Bij S.V. Wippolder komt 60% van de leden uit Delfgauw. Wat kunt u voor hen betekenen?

Antwoord D66: dit is een thema dat al meerdere keren tijdens de gemeenteraadsverkiezingen aan de orde is gekomen. Het is voor de gemeenteraad lastig dat sv Wippolder niet binnen onze gemeente ligt. D66 vindt dat wij in gesprek moeten blijven met het bestuur van sv Wippolder en de gemeente Delft om ervoor te zorgen dat onze inwoners uit Delfgauw van de voetbalsport kunnen blijven genieten.

16. De verlengde Komkommerweg doorsnijdt vier fietspaden. Krijgen fietsers overal voorrang of wordt het per locatie verschillend?

Antwoord D66: wat D66 betreft krijgt de fietser letterlijk voorrang op de auto, in onze gemeente. Dus wat ons betreft geldt dat ook voor de Komkommerweg.

17. Hoe voorkomen jullie zwerfafval en vuilnis naast de containers bij het gebruik van pasjes voor de ondergrondse containers?

Antwoord D66: Avalex gaat werken met sensoren in de containers, die een signaal afgeven zodra de container vol is. Dit moet voorkomen dat containers te laat worden geleegd. Verder vindt D66 dat er beter opgetreden moet worden tegen afvaldumpers. Hopelijk willen en kunnen de bewoners daarbij een handje helpen.