Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 6 november 2018

Algemene beschouwingen

De fractie van D66 heeft met belangstelling kennis genomen van het uitvoeringsprogramma 2018-2022 en de programmabegroting 2019. Voor D66 zijn goed onderwijs, goede zorg en goed wonen – met als randvoorwaarde een gezond financieel beleid – belangrijke punten, die wij nu vertaald zien worden in het uitvoeringsprogramma en de begroting.

Te beginnen met goed onderwijs is de realisatie van integrale kindcentra een belangrijk thema. Naast de aandacht voor de fysieke locaties, is het minstens zo belangrijk dat deze integrale kindcentra optimaal benut gaan worden. Uiteindelijk zijn de locaties immers geen doel op zich, maar een middel om te komen tot een samenhangende ontwikkellijn voor kinderen. Dit vraagt om voortzetting van de vaak goede samenwerking tussen scholen, peuteropvang en BSO, maar wij zien ook een rol weggelegd voor culturele verenigingen en sportverenigingen en de bibliotheek. Zo nodig zal de gemeente deze samenwerking wat ons betreft stimuleren.

Voor de groep na de basisschool ervaren wij het ontbreken van een vmbo-school voor een basis- en kaderberoepsgerelateerde leerweg in onze gemeente als een gemis. Wij kijken dan ook met belangstelling uit naar het aangekondigde onderzoek naar aanvullend onderwijsaanbod in onze gemeente.

Goede zorg, voor D66 betekent dit primair ‘zorg op maat’. Het persoonsgebonden budget is daarbij een belangrijk middel. Mede vanuit onze fractie is aangedrongen op clientondersteuning, de constatering “niet alle PGB-houders of hun naasten hadden eigen regie” vereist dan ook opvolging.

Vraaggestuurd en preventief werken zien wij als een belangrijke modus operandi om de zorg ‘op maat’ én efficiënt en doelmatig te kunnen realiseren. Daar waar samenwerking tussen gemeenten van belang is om zorg te kunnen leveren, vinden wij het essentieel – net als bij alle vormen van regionale samenwerking – dat de raad haar kaderstellende en controlerende taak goed kan blijven uitvoeren. Daarom zijn wij blij met de onlangs raadsbreed aangenomen motie H10.

Pijnacker-Nootdorp is een sociaal krachtige gemeente. Echter, het is niet vanzelfsprekend dat dat zo blijft. Een netwerk van informele zorg en mantelzorgondersteuning is hard nodig. We zijn dan ook tevreden dat het bureau mantelzorg extra urencapaciteit krijgt en er volop ingezet blijft worden op de ketensamenwerking, met SWOP, Bibliotheek Oostland en Stichting Jeugd- en Jongerenwerk als netwerkpartners.

Sociaal krachtig betekent ook kansen voor iedereen. Daarom constateren wij met enige zorg dat het aantal uitkeringsgerechtigden stijgt en dat de uitstroom van uitkeringsgerechtigden naar betaald werk stokt. Wij vinden het belangrijk dat deze ontwikkeling ten goede wordt gekeerd en dienen daartoe mede de eerder door de VVD aangekondigde motie in.

Dan goed wonen, dit vraagt om goede bereikbaarheid, (in het bijzonder ook het openbaar vervoer), de aanwezigheid van recreatief groen, en kwalitatief goede, duurzame huizen. Pijnacker-Nootdorp heeft ook hier een goede uitgangspositie, maar hier geldt eveneens dat dit niet vanzelfsprekend is. Pijnacker-Nootdorp is in de afgelopen decennia sterk geurbaniseerd en ook voor de komende jaren wacht naar alle waarschijnlijkheid een belangrijke taak in het kader van de verstedelijkingopgave in de Zuidelijke Randstad. D66 ziet mogelijkheden om hieraan bij te dragen, en toch het groene karakter en bereikbaarheid op peil te houden. Door de verduurzaming en innovatie in de glastuinbouw zien ook wij mogelijkheden om het grondgebruik te beperken en de vrijkomende ruimte optimaal te benutten voor nieuwe, duurzame bedrijvigheid, wonen en groene recreatie.

Voor verdere verstedelijking is goede bereikbaarheid van cruciaal belang. Dat betekent blijvende aandacht voor goed openbaar vervoer, maar bijvoorbeeld ook voor de bereikbaarheid per fiets, om de afhankelijkheid van de auto niet onnodig groot te maken.

Duurzaamheid is voor de gemeente, terecht, net als financiën, een belangrijke maatstaf waaraan elk beleidsvoornemen wordt getoetst. Wij zien daarbij aandacht voor het klimaat, de energietransitie en verduurzaming als topprioriteit voor de komende jaren. De gemeente kan dat niet alleen, samen optrekken met ondernemers en inwoners is nodig en daarom is het van groot belang dat er inderdaad een energie- en klimaatconvenant komt.

In dat kader is ook de noodzaak om te komen tot het zgn. Nieuwe inzamelen voor onze fractie een belangrijke prioriteit. De vertraging die hierbij is opgelopen is deels verklaarbaar en ook terecht, doordat er op succesvolle wijze sprake is geweest van betrokkenheid van inwoners. Echter het is wel zaak om deze vertraging niet structureel door te laten werken. En daarom dienen wij hiervoor een motie in.

Concluderend voorzitter, kunnen wij ons vinden in de lijn zoals neergelegd in het uitvoeringsprogramma en in de begroting 2019. Graag complimenteren wij het college met hun eerste begroting en zien wij uit naar de verdere besluitvorming deze avond.

Thema

Bestuur & Financiën

Minder regels en meer ruimte voor onze inwoners.

Lees meer