Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 16 juli 2019

Kadernota 2019 – Algemene beschouwingen

Het gaat goed met Pijnacker-Nootdorp en onze inwoners en ondernemers profiteren daarvan. We investeren immers flink: in CulturA en een nieuwe Jan Jansen Hal in Nootdorp, in een aantrekkelijker Pijnacker Centrum en in de groene omgeving.

Dat het financieel voor de wind gaat heeft voor een belangrijk deel ook te maken met de sterk aangetrokken woningbouw. Pijnacker-Nootdorp is veranderd van een aantal dorpen in een agrarische omgeving naar een suburbaan gebied met ruimte voor natuur. D66 vindt het belangrijk dat we verstedelijking en investeren in groen in balans met elkaar houden. Het is dan ook goed om te constateren dat  er tegen de landelijke trend in meer natuur wordt gerealiseerd in onze gemeente.

Naast investeringen is er ook ruimte voor lastenverlichting. Dat hebben we zo afgesproken in het Hoofdlijnenakkoord en wat D66 betreft realiseren we de lastenverlichting door het afschaffen van de hondenbelasting. D66 vindt het niet te rechtvaardigen dat hondenbezitters meer bijdragen aan algemene middelen dan anderen. Bovendien vermindert het de regeldruk en inbreuk op de privacy doordat de controles op hondenbezit ook kunnen worden afgeschaft.

De Kadernota 2019 heeft niet voor niets als titel ‘Verder in verbinding’. De samenleving verandert snel en het eens in de vier jaar geven van een volledig mandaat is voor steeds meer mensen niet passend bij de dynamiek van onze huidige samenleving. Voor D66 is actieve en uitnodigende participatie van inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden dan ook van groot belang.

Bij deze Kadernota vinden wij het van belang om voor een aantal zaken extra aandacht te vragen. In de eerste plaats betreft dat de Energietransitie. Eind mei ontvingen we de brief van het College dat de Energietransitie niet bepaald van een leien dakje gaat. De energietransitie is complexer en urgenter geworden. Wat D66 betreft moeten we oppassen dat we niet vastlopen in een wirwar van complexiteit en afhankelijkheden. We vertrouwen erop dat het College hierin een actieve houding inneemt en de raad liever te vaak dan te weinig informeert over de voortgang.

Het klimaat en milieu is een ‘groot thema’ waar we als gemeenteraad – zo lijkt het – soms moeilijk wat mee kunnen. Tegelijkertijd zien we dat de effecten wel neerslaan op lokaal en zelfs individueel niveau. Daarom vroegen we eerder al aandacht voor de luchtkwaliteit in onze gemeente. Waar we zeker stappen kunnen blijven zetten als gemeente is op het gebied van wonen. Wat D66 betreft is ook in onze gemeente het klimaatadaptief bouwen de norm. We zien dat in Tuindershof, bij de klimaatbestendige renovatie van Klapwijk, en het is goed om te beseffen dat klimaatadaptief bouwen in Pijnacker-Nootdorp ook in de toekomst de norm blijft.

In het Hoofdlijnenakkoord en de uitvoeringsagenda hebben we met elkaar geconstateerd dat het voor bepaalde groepen, waaronder ouderen en inwoners met een bijzondere woonbehoefte, erg moeilijk blijft om een passende woning te vinden. Tegelijkertijd zien we dat het aantal 75-plussers in onze gemeente toeneemt en er meer vraag ontstaat naar alternatieven voor volledig zelfstandig wonen. De stap van zelfstandig wonen naar eventueel het verpleeghuis is groot, en dit kan ertoe leiden dat er te lang en te veel een beroep gedaan wordt op mantelzorgers.

Wat D66 betreft zouden kleinschalige woonzorgvormen een goede oplossing kunnen zijn voor een groep zorgvragers en hun mantelzorgers. Landelijk wordt dit ook onderkend en er is dan ook een regeling voor onderzoek naar kleinschalige woonzorgvormen, waar wij als gemeente op aan kunnen sluiten. Daarom vragen wij het College dit verder te verkennen en om een uitnodigende houding aan te nemen tegenover eventuele initiatiefnemers voor kleinschalige woonzorgvormen,  en dienen daartoe een motie in.

D66 zou D66 niet zijn als we, tot slot, niet ook wat zouden zeggen over het onderwijs. Onderwijshuisvesting blijft een belangrijk aandachtspunt. Niet alleen in het reguliere basisonderwijs, zoals we dit jaar nog hebben mogen ervaren, maar ook in het voortgezet en speciaal onderwijs. D66 vindt het belangrijk dat ook voor deze vormen van onderwijs goede huisvesting is. Tegelijk is er het besef dat huisvesting niet op zichzelf staat. Een goede inpassing in een sociale en verkeersveilige omgeving zijn van groot belang.

Tot slot voorzitter, complimenteren wij graag een ieder die betrokken is geweest bij de totstandkoming van de jaarstukken en Kadernota, en zien wij uit naar de verdere besluitvorming deze avond.