Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 10 november 2019

Algemene beschouwingen

De begroting 2020 laat zien dat de gemeente de financiën op orde heeft. Tegelijkertijd lukt het om te investeren en de ambities vanuit het Hoofdlijnenakkoord waar te maken. Er zijn forse impulsen voor onder andere cultuur, sport, onderwijs en groen. Daar is D66 blij mee.

Maar toch is er geen reden voor een uitgebreide feeststemming. Op deze avond accepteren we ook een noodzakelijke lastenverzwaring als gevolg van de toegenomen inzamelkosten van het afval. Om dit pareren heeft het college aangekondigd het nieuwe inzamelen versneld in te zullen voeren. D66 heeft hier bij eerdere gelegenheden al op aan gedrongen, en is op zichzelf dan ook content met dit besluit van het college. Maar tegelijkertijd roept het besluit om het nieuwe inzamelen versneld in te voeren ook nog veel vragen op. Wat betekent dit voor de participatie- en inspraakmogelijkheid van inwoners en daarmee voor het noodzakelijke draagvlak? En wat is concreet het effect van deze versnelling voor het beheersen van de kosten en het bereiken van de gestelde doelen? Om deze reden heeft onze fractie samen met andere fracties een – in eerste instantie – beeldvormend debat aangevraagd. Wij rekenen erop dit in december te kunnen voeren. Om dit debat goed te kunnen voeren dienen wij vandaag een motie in.

De sterke stijging van de inzamelkosten en daarmee van de afvalstoffenheffing – we gaan immers uit van het principe van kostendekkendheid – plaatst ook de voorgenomen lastenverlichting in een ander daglicht. Onze fractie kiest ervoor om de 200.000 euro die de komende jaren beschikbaar is voor lastenverlichting in te zetten om de stijging van de afvalstoffenheffing te beperken.
De stijgende afvalinzamelingskosten gerelateerd aan het nieuwe inzamelen is ook leergeld dat wat ons betreft niet volledig door de inwoners betaald zou moeten worden.
De ontwikkelingen in de jeugdhulp en de wmo vragen óók om alertheid.
De rechter heeft onlangs uitspraak gedaan over de tarieven in de jeugdhulp met als resultaat dat gemeenten en jeugdhulpaanbieders weer met elkaar om tafel moeten. Hierbij blijft voor ons het belangrijkste dat het kwetsbare kind wordt geholpen. Jongeren worden niet beter van juridisch getouwtrek.

D66 wil voortvarend aan de slag om voor te sorteren op een seniorvriendelijke gemeente. Een van de speerpunten
uit het “Manifest voor een seniorvriendelijke gemeente” van KBO-PCOB is dat de gemeente zorgt voor toegankelijke en veilige wegen en voetpaden. In Rotterdam Overschie is een pilot geweest waarin looproutes voor ouderen in kaart zijn gebracht. Deze pilot was een groot succes en wordt nu uitgebreid naar andere wijken. Na aanpassingen in de openbare ruimte blijken ouderen goed in staat te zijn de bibliotheek te bezoeken, het winkelcentrum, de dokter, etcetera.
Onze fractie wil graag samen met de ouderen en organisaties de looproutes voor ouderen in onze gemeente in kaart brengen. Wij nodigen de andere fracties in deze raad van harte uit daaraan mee te doen.

Nu uit de prognoses helder blijkt dat het aantal 75-plussers snel toeneemt in onze gemeente, moet er wat ons betreft echt vaart gemaakt worden met bouwen voor ouderen en zorgbehoevenden. Maar ook andere doelgroepen, zoals de starters, staan bij ons helder op het vizier. Een scherpe en concrete woonvisie, die werk maakt van het bouwen voor doelgroepen, is voor ons een van de belangrijkste speerpunten voor de komende tijd.

En dan, voorzitter, wil onze fractie nog aandacht vragen voor het volgende. In veel gemeenten zijn op dit moment initiatieven met bamboe verkeers- en straatnaamborden. Veelbelovende initiatieven die bijdragen aan de duurzaamheid: de productie van bamboe is immers CO2 neutraal en het is een stevig materiaal dat zeer lang meegaat. D66 stelt dan ook voor om ook in onze gemeente te gaan onderzoeken of we bamboe verkeersborden kunnen plaatsen. Collega Daniël de Wolf heeft daartoe een motie voorbereid.

Tot slot voorzitter, danken wij iedereen die heeft bijgedragen aan het tot stand komen van deze begroting en zien wij uit naar de verdere beraadslagingen op deze avond.