Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 11 februari 2021

Akkoord met samenwerking Avalex en HVC

De fractie van D66 heeft op 11 februari 2020 ingestemd met het voorstel van het bestuur van Avalex om akkoord te gaan met het aangaan publieke samenwerking tussen Avalex en HVC voor de verwerking van huishoudelijk afval.

De fractie heeft dat besluit genomen nadat zij het voorstel heeft beoordeeld middels de volgende vier risicogebieden :

1. Beleidsrisico’s

Het is een wettelijke taak van de gemeente om het huisafval op te halen en te verwerken. Dat betekent dus dat wij beleidsrisico’s lopen op het vlak van kosten door de ontwikkeling van de tarieven. Maar dit zal niet anders zijn bij een aanbesteding.

2. Financiële risico’s

HVC vraagt aan de deelnemende gemeenten een garantstelling voor het goedkoop kunnen lenen. Daarnaast ontvangen we jaarlijks 1% garantstellingsprovisie van zo’n €137.000 per jaar. De garantstelling trekt geen zware wissel op de gemeentefinanciën en de wethouder heeft aangegeven de garantstellingsprovisie te oormerken voor de afvalstoffenheffing.

3. Juridische risico’s

Dit risico is wel lastig daar er geen jurisprudentie voor eventuele uittreding. De fractie heeft samen met andere partijen aangegeven dat het bestuur dit zo snel mogelijk op de agenda bij HVC moet zetten.

4. Politiek-bestuurlijke risico’s

Wij zijn van mening dat dit de risico’s zijn die nu eenmaal loopt als je aandeelhouder wordt van een organisatie. Ook denken wij dat wanneer deze problemen zich voordoen bij een privaat bedrijf, de daaruit voortvloeiende kosten ook zullen worden afgewenteld op de afnemers van hun diensten.

Concluderend zien wij meer voordelen dan nadelen voor het aangaan van zo’n samenwerking en daarom hebben we dus ingestemd.