Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 6 juli 2021

Vooruitblik op 2022: de Kadernota

De pandemie hebben we in de afgelopen periode forse stappen kunnen zetten met de ambities die we ons gesteld hebben bij aanvang van deze raadsperiode. We willen investeren in mobiliteit, onderwijs, cultuur en sport, en in een energie- en klimaatbestendige toekomst. Al deze ambities vinden nu hun weerslag in deze Kadernota, bijvoorbeeld als we kijken naar de voorstellen met betrekking tot IKCs, sporthallen en CulturA.

We zijn blij met de ruimte die er is voor nieuw beleid. Het sociaal cultureel centrum heeft nog voor de nodige discussie gezorgd in deze raad, maar het gaat er komen. Dat is goed nieuws voor de vele cultuurliefhebbers en -beoefenaars in onze gemeente. Én het is goed nieuws voor de levendigheid van ons centrum, want wat ons betreft komt het cultuurhuis in of zo dicht mogelijk bij het centrum.

Nieuwe investeringen

Met de nieuwe investeringen in de metropolitane fietsroutes wordt het nog makkelijker voor onze inwoners om de fiets te pakken voor werk en recreatie in de regio. Maar ook binnen de gemeente moet het aantrekkelijk blijven om de fiets te pakken naar winkel of ov, door te kijken naar bijvoorbeeld wijkinrichting en fietsenstallingen. En tegelijkertijd weten we dat voor optimale leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid, juist een goede mix van wegen, ov en fietsen van belang is.

De middelen en reserveringen die nodig zijn voor nieuw beleid, en die hier worden voorgesteld, daar zullen wij dan ook zeker mee in kunnen stemmen. Daarbij zit ook een relatief kleine post, die wij érg belangrijk vinden. Dat betreft het continueren van de week van de mantelzorg. Aandacht voor mantelzorgers blijft een belangrijke prioriteit, en we zijn dan ook blij met onder andere de bekendheid die wordt gegeven aan respijtzorg.

Scherp blijven

Tegelijkertijd zien we wel – ook met de inzichten vanuit de meicirculaire – dat we te maken hebben met een tekort dat oploopt tot 1,7 miljoen in 2025. Vanuit het verleden weten we dat dit geen vast gegeven is. Per mei- of septembercirculaire ontstaat een ander beeld en ook nu hebben we gezien dat bijvoorbeeld de extra compensatie jeugdzorg invloed heeft op dat beeld. Dat betekent niet dat we dan maar op onze handen moeten zitten. We vragen het College dan ook om rekening te blijven houden met het geschetste verloop, en hierop zo mogelijk te acteren met beleidsarme besparingsmaatregelen.

Een zorgpunt is in dit kader uiteraard de kostenbeheersing in het sociaal domein. We vinden dat, op voorstel van het College, een goede lijn is ingezet qua kostenbeheersing, onder andere middels het voorgestelde interventieplan Grip op het Sociaal Domein. Tegelijkertijd is voor D66 het allerbelangrijkste dat de wachtlijsten voor bijvoorbeeld kinderen wordt aangepakt. De discussie gaat al gauw over geld, terwijl het in het sociaal domein bij uitstek om mensen gaat. Mooi dat hier nu de aandacht voor is.

Tot slot, een voor menigeen belangrijk en soms wat teer onderwerp, namelijk het huwelijk. In onze gemeente is het momenteel – hoge uitzondering daargelaten – niet mogelijk om op zondag rechtsgeldig in het huwelijk te treden. In ongeveer een derde van de Nederlandse gemeenten kan dat wél. De zondag wordt als trouwdag steeds populairder. Wij willen ook inwoners van onze gemeente graag de mogelijkheid bieden om op zondag rechtsgeldig in het huwelijk te treden. Daarom overwegen we het College te vragen om dit mogelijk te maken.