Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 17 november 2021

Algemene beschouwingen

Voorzitter,

Vanavond is de laatste begrotingsbehandeling van deze raadsperiode. Een raadsperiode die gekenmerkt wordt door de nodige grote ontwikkelingen. De Corona-pandemie, vanzelfsprekend. Maar ook is de crisis op de woningmarkt tot een kookpunt gestegen en wordt de urgentie om de klimaatcrisis aan te pakken steeds groter. Intussen stijgt de energierekening, kijk je bij het tanken maar liever niet meer naar de teller van de pomp, en levert sparen nauwelijks nog iets op. De kosten van de jeugdzorg rijzen de pan uit en ouderen blijven noodgedwongen in een te groot huis wonen.

Daar speelt nog eens bij dat deze ontwikkelingen niet alleen de gemeente betreffen, maar landelijk en zelfs mondiaal van karakter zijn. De makkelijke weg zou zijn om te zeggen: dit zijn zulke grote grensoverstijgende problemen, wat kunnen wij daar als gemeente nou aan doen? Het is een weg die D66 niet kiest. Sterker nog: wonen, zorg, klimaat en energie zijn juist ook op gemeentelijk niveau de grote onderwerpen waar wij ons hard voor maken. En we zien dat we daar ook echt stappen in kúnnen maken. De ontwikkeling van klimaatbestendige wijken zoals De Scheg zijn een mooi voorbeeld daarvan.

Schone leefomgeving

Waar we geen beslissingsbevoegdheid hebben, kunnen we ons wel tot het uiterste inspannen om invloed uit te oefenen. Natuurlijk gaan wij niet over statiegeld op flesjes, maar het is het mede door inzet van onze gemeente inmiddels wel ingevoerd. Luchtkwaliteit houdt zich niet aan grenzen, maar in gezamenlijkheid kunnen we er wel aan werken, en onze deelname aan het Schone Lucht Akkoord is daarvan een goed voorbeeld. Dit najaar werd het eerste meetkastje van ons burgermeetnet voor het meten van luchtkwaliteit opgehangen bij de Scouting in Nootdorp. Een mooi burgerinitiatief, gestart door collega Daniel de Wolf, waardoor we binnenkort meer inzicht hebben in de luchtkwaliteit in onze gemeente. Lossen we daarmee alles op? Nee, natuurlijk niet, maar we doen wel de zetjes in de goede richting daar waar dat kan.

Bij al deze uitdagingen, Voorzitter, moeten we niet vergeten dat Pijnacker-Nootdorp een gemeente blijft waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Dit blijkt ook uit de recente Leefbaarheidsmonitor. Inwoners geven een positieve score over vrijwel de gehele linie. Aandachtspunten zijn er toch ook. Dit betreft vooral vervuiling en verkeersoverlast. We hebben het College de vraag gesteld of deze aandachtspunten nog aanleiding geven tot actie. De beantwoording van onze vragen wachten wij met belangstelling af.

Hindernissen op de stoep

Een ander belangrijk aandachtspunt in de leefomgeving betreft de veiligheid op straat voor vooral oudere en minder valide inwoners. Op initiatief van collega Sylvia Markerink heeft de raad vorige maand een wandeling gemaakt met ouderen en minder validen door Nootdorp. Het doel was om in kaart te brengen welke hindernissen en ongemakken zij onderweg tegenkomen, en wat daar aan gedaan zou kunnen worden.  Twee leden van ons College wandelden ook mee. Onze vraag aan het College is dan ook wat zij hebben mee genomen van deze wandeling, en welke acties zij overweegt uit te voeren. Concreet vragen wij het College om in kaart te brengen waar elders in de gemeente routes voor ouderen en minder validen geoptimaliseerd kunnen worden, en vervolgens daarop actie te ondernemen. Wij dienen daartoe vanavond een motie in.

Voorzitter binnen de context van deze uitdagingen ligt er een begroting voor die een goed verhaal vertelt. De grote investeringen van deze raadsperiode – kindcentra in Pijnacker en Nootdorp, een nieuwe sporthal in Nootdorp, een nieuw cultureel centrum in Pijnacker – kunnen wij doen zonder dat dit een gat slaat in de begroting.

Meer mensen nodig

Een solide begroting dus, waarbij onze fractie nog wel enige aandachtspunten heeft. We zien dat de energietransitie om een forse uitbreiding van de formatie vraagt. Dit is nog niet expliciet verwerkt in de begroting. We geven het College graag de tijd waarom ze vraagt, maar houden tegelijk de druk op de ketel. Voortgang is vereist en bij de Kadernota is een concreter beeld echt nodig.

Ook ten aanzien van het Voorschools Maatschappelijk Werk speelt een structurele formatievraag van in totaal 1,33 FTE. De fractie van D66 had hier ook liever gezien dat we dit gelijk structureel hadden geregeld. We begrijpen dat er tijd nodig is om te onderzoeken of er binnen de beschikbare formatie ruimte gevonden kan worden voor de genoemde 1,33 FTE. Ook hier rekenen we op snel duidelijkheid.

Niet meer belasting dan nodig

Tot slot Voorzitter, wij vinden het belangrijk dat de lasten voor onze inwoners niet meer stijgen dan strikt noodzakelijk is. Het College stelt voor om ook voor het komend jaar de volledige kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing los te laten. Daar kan onze fractie mee instemmen. Tegelijkertijd stelt het college voor om de afvalstoffenheffing wel te indexeren. Daarbij wordt het indexcijfer voor gemeenschappelijke regelingen van 2,9% gehanteerd. Gezien het het loslaten van de volledige kostendekkendheid, zou wat D66 betreft niet dit indexcijfer gehanteerd moeten worden, maar het indexcijfer dat we hanteren voor andere lokale lasten zoals de OZB en de hondenbelasting. Op deze manier houden we ons aan de afspraak dat we de lasten niet meer dan noodzakelijk laten stijgen, en is het voordeel per huishouden tussen de 4,5 en 6 euro op jaarbasis. D66 dient hiertoe een amendement in.

Voorzitter, dank voor uw aandacht. Ik rond graag af door iedereen te bedanken die heeft meegewerkt aan deze Begroting en we zien uit naar de verder beraadslagingen op deze avond.